Норм, норматив

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ,  Аж ахуйн нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн норм, норматив тогтоох аргачлал, 2014 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр 

ТатахҮзэх (татах)

Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 2018 он

Хайлт