Судалгаа, гарын авлага

Image

     Энэхүү гарын авлага  нь ОУХБ-ын ялгаварлан  гадуурхах хэлбэрийг устгах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2004-2007)-ний нэг хэсэг, Ажлын байрны эрх тэгш байдлыг хангах сэдэвт анхны дэлхийн тайлангийн бататгал болж байна. Энэ нь жендерийн болон хөдөлмөрийн хүрээний асуудлуудыг хариуцдаг нийгмийн зөвшлийн гурван талт байгууллагуудын техникийн туслалцаа авах тухай хүсэлтийн хариулт болж байна. Гарын авлага нь ажил олгогчдын болон үйлдвэрчний эвлэлийн  байгууллага, жендерийн асуудал  хариуцсан байгууллага болон хүний нөөцийн менежерүүд, жендэрийн болон адил тэгш цалин хөлсний асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулсан болно.

ЦАЛИН ХӨЛС, ХӨДӨЛМӨРИЙН БҮТЭЭМЖ,  ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭ /ХХДХ/-НИЙ АСУУДАЛ
ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ БҮТЦИЙН СУДАЛГАА 2015 ОН
GLOBAL WAGE REPORT 2014/2015
GLOBAL WAGE REPORT 2016/2017
Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 2018 он

Хайлт