Image

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ /оноор/
Батлагдсан он Засгийн газрын тогтоолын дугаар Мөрдөгдөж эхэлсэн хугацаа Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ, сараар 1 цагийн үнэлгээ
1 1995.12.30 243 1995.12.30   49.23 мөнгө
2 1997.12.31 259 1998.01.01   71.01 мөнгө
3 2000.07.05 108 2000.08.01   146.45 мөнгө
4 2000.10.04 155 2000.10.01   106.51 мөнгө
2001.10.01 24 603.6 146.45 мөнгө
5 2002.12.25 263 2003.01.01 30.000.0 177.51 мөнгө
6 2004.01.07 4 2004.03.01 40.000.0 236.68 мөнгө
7 2005.05.25 112 2005.07.01 42.500.0 251.48 мөнгө
8 2006.02.08 14 2006.02.01 53.000.0 313.61 мөнгө
9 2007.01.10 12 2007.01.01 69.000.0 409.15 мөнгө
10 2007.07.10 174 2007.10.01 80.000.0 474.38 мөнгө
11 2007.09.27 240 2007.10.01 90.000.0 535.71 мөнгө
12 2007.12.26 350 2008.01.01 108.000.0 642.85 мөнгө
13 2011.04.05 ХНЗГТҮХ-ны 2011 оны 01 дүгээр тогтоол 2011.04.05 140.400.0 835.71 мөнгө
14 2013.04.11 ХНЗГТҮХ-ны 2013 оны 07 дугаар тогтоол 2013.09.01 зөвхөн цагаар зарласан 1142.86 мөнгө
15 2016.04.20 ХНЗГТҮХ-ны 2016 оны 04 дүгээр тогтоол 2017.01.01 240000 1428.60 мөнгө
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ /салбараар/
Салбар Салбарын ажиллагсдад тогтоосон хэмжээ Тайлбар
Цагийн үнэлгээ Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ /сард/
/төгрөг/
1 Авто тээвэр 1714.28 288000 Салбарын хамтын хэлэлцээрээр тогтоосон хэмжээ
2 Геологи, уул уурхай 2857.14 480000 Салбарын хамтын хэлэлцээрээр ХХДХ-г хоёр дахин нэмэгдүүлэн тогтоож мөрдөнө.
3 Эрчим хүч 2285.71 384000 Салбарын хамтын хэлэлцээрээр ХХДХ-г 1.6 дахин нэмэгдүүлэн тогтоож мөрдөнө.
4 Авто зам 1828.57 307200 Салбарын хамтын хэлэлцээрээр ХХДХ-г 1.6 дахин нэмэгдүүлэн тогтоож мөрдөнө.
5 Барилга 2413 405384 Салбарын хамтын хэлэлцээрээр тогтоосон хэмжээ
6 Эрүүл мэнд 2142.86 360000 Салбарын хамтын хэлэлцээрээр ХХДХ-г 1.5 дахин нэмэгдүүлэн тогтоож мөрдөнө.
7 Орон сууц нийтийн аж ахуйн салбар 2500 420000 Салбарын хамтын хэлэлцээрээр ХХДХ-г 1.75 дахин нэмэгдүүлэн тогтоож мөрдөнө.
Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөрийн харилцааны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар 2018 он

Хайлт